قابل توجه دانشجویان محترم درصورت وارد نشدن به سیستم از شماره شناسنامه به عنوان کلمه عبور استفاده نمایید. لازم به ذکر است با توجه به عدم سازگاري نرم افزار سما با اپليکيشن تلفنهاي همراه ،جهت انجام فعاليت در سيستم سما ،توصيه ميگردد از طريق تلفن همراه اقدام ننماييد

دانشجویان گرامی دسترسی مدیریت کاربری دانشجویان جهت کارشناسان آموزش دانشکده ایجاد گردیده لذا درصورت بروز هرگونه مشکل در نحوه ورود به سیستم به کارشناس آموزش دانشکده مراجعه نمایید

قابل توجه دانشجویان: جهت مشاهده دروس ارائه شده نیمسال علاوه بروب سایت سمامی توانید به وب سایت دانشکده مربوطه مراجعه نمایید

قابل توجه دانشجویان محترم:درصورت اخذ بیش از2واحددروس معارف بدون هماهنگی گروه مربوطه،مازادبر 2واحد حذف خواهدگردید

رعايت کليه آئين نامه ها و ضوابط و مقررات آموزشي در انتخاب واحد تحت وب الزامي است

دانشجودر هر نيمسال تحصيلي بايد حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسي انتخاب نمايد .( به جزدانشجوياني که واحد هاي کار آموزي در عرصه را انتخاب مي نمايند .براي اين دسته از دانشجويان رعايت حداقل واحد انتخابي الزامي نمي باشد)

دانشجویان مشروط حق انتخاب واحد بيش از 14 واحد را ندارند

دانشجویانی که معدل آنها در نيمسال گذشته حداقل 17 باشد مي تواند با نظر استاد راهنما وموافقت دانشکده حداکثر 24 واحد انتخاب نمايند

دانشجویان (روزانه) که در ترم قبل از کار آموزي در عرصه باشند و فقط حداکثر 24 واحدباقيمانده داشته باشد در صورتي که نيمسال قبل مشروط نشده باشند مي توانند 24 واحدباقيمانده را با تائيد دانشکده انتخاب نمايند.

درمواردي که دانشجويان رشته پزشکي حداکثر 24 واحد باقيمانده براي گذراندن هر يک ازمراحل اول و دوم برنامه دوره دکتري عمومي پزشکي داشته باشد در صورتي که نيمسال قبل مشروط نشده باشد با تاييد دانشکده مي توانند کليه آن واحد ها را در آن نيمسال اخذنمايد

رعایت پيش نياز در هنگام انتخاب واحد الزامي است

درصورتی که دانشجو هریک ازموارد فوق را رعايت ننمايند آموزش دانشگاه مجاز به اصلاح انتخاب واحد بوده ودانشجو حق هيچگونه اعتراضي ندارد